วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ความเข้าใจในงาน ทะเบียน

การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา เช่นการจัดทำประวัติ การรายงานผลข้อมูล GPA/PR